skorka
skorka o mnie | about me prace | works kontakt | contact
o mnie
tomaszskorka

| pl |

Urodzony 19 lutego 1971 r. w Połczynie Zdroju. Studia w ASP w Gdańsku na Wydziale RzeĽby. Dyplom w 1996 r. w pracowni prof. Stanisława Radwańskiego. Od 1996r. pracownik dydaktyczny (asystent) w pracowni Podstaw RzeĽby na Wydziale RzeĽby w ASP Gdańsk.

Opis dorobku artystycznego:

Wystawy indywidualne:

1996 - Gdańsk - Galeria Klubu Studentów "Żak"
2000 - ¦widwin - Galeria Domu Kultury
2001 - Gdańsk - Galeria "Koło"
2003 - Gdańsk - Galeria Klubu Studentów "Żak"
2007 - Gdańsk - Galeria ZAR

Wystawy zbiorowe:

1996 - Londyn - Instytut Polski
1997 - Elbl±g - Galeria "El" - "Nastroje" - Kartuzy- Galeria "Refektarz"
Wystawa ceramiki studentów prof. Henryka Luli
1998 - D±brówka Wielka - Fundacja Wiesława Markowskiego
2001 - Sopot - Państwowa Galeria Sztuki - "Sztuka RzeĽby"
- Sopot - Państwowa Galeria Sztuki - "Człowiek u progu XXI wieku
- Warszawa - Dom Artysty - "Supermarket Sztuki II"
- Gdańsk - "Żak" - "Znowu w Żaku"
2002 - Gdańsk - Nadbałtyckie Centrum Kultury - "Po prostu Człowiek"
- Poznań - "Arsenał" - XIII Biennale RzeĽby Poznań 2002 - Wyróżnienie w kategorii :"RzeĽba dla Poznania"
- Warszawa - Dom Artysty - "Supermarket Sztuki III"
2003 - Wrocław - Galeria Miejska - "Spotkania"
- Gdańsk - Galeria Mariacka "Czakram"
- Gdańsk - Nadbałtyckie Centrum Kultury - "Naturalnie Natura"
2004 - Poznań - XIV Biennale RzeĽby Poznań 2004
2005 - Gdańsk - Galeria Biblioteki Wojewódzkiej -"Koegzystencje"
- Sobieszewo - Galeria Domu Kultury - "Aqua-Terra"
- Gdańsk - Galeria "Aneri"- "Nic"
- Gdańsk - Muzeum Narodowe (Pałac Opatów) - wystawa 60 - lecia ASP
- Gdańsk - Galeria Klubu Studentów "Żak" - "Materia Prima"
2006 - Gdańsk - Galeria Zwi±zku Artystów RzeĽbiarzy - "Mistrzowie RzeĽby"
2007 - Tczew - Muzeum Wisły - "Oblicza RzeĽby"

Plenery:

Od 1994 roku udział w corocznym, międzynarodowym sympozjum artystycznym w Rodowie.
1997 - Bułgaria - Złote Piaski - Międzynarodowy Plener RzeĽbiarski
2005 - Niemcy - Erlangen Tennenlohe - "Fiesta de arte", Międzynarodowe sympozjum
2007 - Niemcy - Erlangen Tennenlohe - "Fiesta de arte", Międzynarodowe sympozjum


Udział w konkursach:

1999 - "Pomnik ks. Bronisława Komorowskiego" w Gdańsku
2003 - "Pomnik Anioła Stróża Narodu Polskiego" w Warszawie
2005 - "Fontanna Czterech Kwartałów" w Gdańsku
- "Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego" w Gdańsku
2007 - "Pomnik Żołnierza Polskiego" w Sosnowcu
- "RzeĽba dla Gdańska" - konkurs na rzeĽbę plenerow± (I nagroda)

 

| en |

Born on 19th February 1971 in Połczyn Zdrój. Studied in Academy of Fine Arts in Gdańsk in the Sculpting Faculty. Graduated in 1996 in the studio of prof. Stanisław Radwański. Since 1996 an academic teacher (assistant) in the studio of Fundamentals of Sculpting in the Sculpting Faculty in Academy of Fine Arts in Gdańsk.

Artistic ouevre:

Individual exhibitions:

1996 - Gdańsk - Gallery of "Żak" Student Club
2000 - ¦widwin - Gallery of Cultural Centre
2001 - Gdańsk - "Koło" Gallery
2003 - Gdańsk - Gallery of "Żak" Student Club
2007 - Gdańsk - ZAR Gallery

Colective exhibitions:

1996 - London - the Polish Institute
1997 - Elbl±g - "El" Gallery - "Moods"
- Kartuzy- "Refektarz" Gallery
Exhibiton of ceramic works of prof. Henryk Lula's students
1998 - D±brówka Wielka - Wiesław Markowski Foundation
2001 - Sopot - National Gallery of Art - "Art Of Sculpture"
- Sopot - National Gallery of Art - "Man at the threshold of the 21st century"
- Warszawa - House of Artist - "Supermarket of Art II"
- Gdańsk - "Żak" - "In Żak again"
2002 - Gdańsk - Baltic Cultural Centre - "Just a Man"
- Poznań - "Arsenal" - 13th Sculpting Biennial Event Poznań 2002 -
Distinction in the category of "Sculpture for Poznań"
- Warszawa - House of Artist - "Supermarket of Art III"
2003 - Wrocław - City Gallery - "Meetings"
- Gdańsk - St. Mary's Gallery "Chakra"
- Gdańsk - Baltic Cultural Centre - "Nature Naturally"
2004 - Poznań - 14th Sculpting Biennial Event 2004
2005 - Gdańsk - Gallery of Voivodeship Library - "Co-existences"
- Sobieszewo - Gallery of Cultural Centre - "Aqua-Terra"
- Gdańsk - "Aneri" Gallery - "Nothing"
- Gdańsk - National Museum (Abbatial Palace) - 60th Anniversary of Academy of Fine Arts
- Gdańsk - Gallery of "Żak" Student Club - "Materia Prima"
2006 - Gdańsk - Galery of Sculpting Artists Association - "Masters of Sculpture"
2007 - Tczew - Vistula Museum - "Faces of Sculpture"

Open air events:

Since 1994 participation in annual, international art symposium in Rodów.
1997 - Bulgaria - Golden Sands - International Sculpting Open Air Event
2005 - Germany - Erlangen Tennenlohe - "Fiesta de arte", International Symposium
2007 - Germany - Erlangen Tennenlohe - "Fiesta de arte", International Symposium


Participation in contests:

1999 - "Statue of Bronisław Komorowski" in Gdańsk
2003 - "Statue of the Guardian Angel of the Polish Nation" in Warsaw
2005 - "Four Quarters Fountain" in Gdańsk
- "Statue of Marshall Józef Piłsudski" in Gdańsk
2007 - "Monument of the Polish Soldier" in Sosnowiec
- "Sculpture for Gdańsk" - contest for open air sculpture (winner of 1st prize)


squattstudio.com